GOS

DE KRACHT VAN SAMENWERKING


De grens tussen Nederland en Duitsland moet een zo klein mogelijke rol spelen binnen de spoedzorg in onze regio. Om de belemmeringen van de grens weg te nemen, is in 2015 het PREpare-project opgezet. Het project is mogelijk gemaakt in het kader van het Europese subsidieprogramma INTERREG met bijdragen van de EU, de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en de provincies Overijssel en Gelderland. Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE) is leadpartner van dit project en daarom het aanspreekpunt voor de subsidieverstrekkers.

Voor BAZE is Paul Brugman de contactpersoon bij het INTERREG-programmamanagement. Paul: “Ik ben formeel werkzaam bij EUREGIO, maar ik heb een onafhankelijke rol als programmamanager van INTERREG. Samen met de andere programmamanagers begeleiden wij subsidieaanvragen en schrijven we adviezen voor de besluitvormers. We houden ons niet bezig met de uitvoering van de projecten, maar zijn de spin in het web die het mogelijk maakt dat partners -zoals BAZE- hun grensoverschrijdende projecten kunnen uitvoeren. Wij doen ons werk in opdracht van de INTERREG-programmapartners: de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen, de Nederlandse staat, de grensprovincies en de euregio’s.”

Concreet

“De kracht van het PREpare-project is de focus op feitelijke casestudies. Er wordt gekeken naar concrete problemen en daar worden concrete oplossingen voor bedacht. Binnen het thema grensoverschrijdende zorg is het heel moeilijk om structurele oplossingen voor vraagstukken te vinden. Zorgsystemen zijn namelijk logge structuren; het is niet gemakkelijk algemene aanpassingen te doen, die ervoor zorgen dat de landsgrens geen rol meer speelt. Men zal zich dan ook op specifieke problemen moeten richten. In het voortraject van PREpare heeft BAZE goed onderzocht waar de knelpunten precies liggen en welke aanpak nodig is om tot een betere bereikbaarheid van de acute zorg in de grensregio te komen. Een mooi voorbeeld van zo’n concrete oplossing is de nauwe samenwerking tussen aan de ene kant MST en aan de andere kant het ziekenhuis en de huisartsenpost in Gronau: kinderen uit Gronau met een spoedzorgvraag kunnen sinds 2015 ook in MST behandeld worden. MST ligt ten opzichte van Gronau veel dichterbij dan Duitse ziekenhuizen met een kinderafdeling. Voor de Gronause patiëntjes en hun ouders is dat dus heel prettig. Het mooie van de PREpare-projecten is dat de burgers in de grensregio direct baat hebben bij de grensoverschrijdende afspraken tussen de ketenpartners.”

Samenwerking met BAZE

“Het contact met BAZE verloopt uitstekend,” vertelt Paul verder. “Bij vragen en problemen weten we elkaar snel te vinden. We hebben niet alleen een ondersteunende functie, maar moeten het project ook inhoudelijk bewaken. Als leadpartner van het PREpare-project moet BAZE daarom ieder half jaar een voortgangsrapportage aanleveren. Wij vinden het echter prettig om vóór die tijd in een informele setting te bespreken hoe het project loopt. Eventuele aandachtspunten kunnen dan nog in het voortgangsrapport worden opgenomen. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we problemen snel onderkennen en bijsturen als het nodig is. Vanuit het INTERREG-programma zijn er bepaalde controle-instrumenten, maar liever willen we problemen voor zijn. Zo hoeven betrokkenen zich niet met moeilijkheden bezig te houden en kunnen ze zich volledig concentreren op de inhoud van het project.”

Vereenvoudiging subsidieprogramma

Paul zou graag zien dat het INTERREG-programma wat vereenvoudigd wordt. Paul: “Het subsidieprogramma is behoorlijk ingewikkeld en er zijn veel regels waar instanties aan moeten voldoen. Dat het veel administratieve lasten met zich mee brengt, komt onder meer doordat de programmavoorschriften met partners in Duitsland en in Nederland zijn ontwikkeld; vanwege de verschillen in regelgeving tussen de programmapartners aan Duitse en Nederlandse kant moeten er nu eenmaal compromissen gesloten worden. De voorschriften zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de overheidsgelden correct worden ingezet. Gelukkig is het INTERREG-programma, dat nu al voor de vijfde keer loopt, al flink vereenvoudigd ten opzichte van het vorige INTERREG-programma. Maar het zou mooi zijn als er nog wat minder administratieve lasten zijn, zodat het ook voor kleinere organisaties gemakkelijk wordt om een project uit te werken en goedkeuring te krijgen. De drempel om subsidie aan te vragen, ligt dan wellicht wat lager. Zo krijgt iedere organisatie de kans om goede, grensoverschrijdende ideeën uit te voeren.”

Einde PREpare

Paul is zeer positief over hoe het PREpare-project, dat in 2018 eindigt, tot nu toe verloopt. Paul: “Het einde is in zicht en ik durf nu al te zeggen dat het een zeer geslaagd project is. PREpare is een voorbeeld voor alle grensoverschrijdende projecten. Het geeft veel voldoening dat wij als organisatie EUREGIO daarin hebben kunnen ondersteunen, en het laat ons bestaansrecht als ondersteunende instantie goed zien. We krijgen positieve reacties van professionals in onze omgeving en ook in de media is er voldoende aandacht voor het project. Ik vind dat BAZE het project zeer professioneel heeft begeleid: ze hebben de voortgang goed bewaakt en er op gelet dat alle plannen zijn uitgevoerd. Er is constructief gewerkt aan grensoverschrijdende zorg voor iedereen.”


Deel dit artikel

FACTS & FIGURES