CB & OTO

GOED VOORBEREID OP RAMPEN EN CRISES


Bij een groot ongeval, ramp of crisis is de GGD wettelijk verantwoordelijk voor vier processen: de bestrijding van infectieziekten, medische milieukunde, de coördinatie van de psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek. Om de taken in het geval van een ramp of crisis goed te kunnen uitvoeren, is vooraf oefenen en trainen noodzakelijk.

De vier processen staan beschreven in het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en vallen onder de Wet publieke gezondheid. Om ook op interne crises voorbereid te zijn is het integraal crisisplan opgesteld. Elke Klunder, coördinator GROP, Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) en Psychosociale Hulpverlening (PSH) bij de GGD Twente, licht de noodzaak voor het integraal crisisplan toe. Elke: “Er zijn vele crises mogelijk die de continuïteit van onze interne organisatie kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan stroomuitval, ICT-problemen of imagoschade. Het is goed om van tevoren te bedenken hoe we daar mee omgaan. Met ondersteuning van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement zijn we in verschillende werksessies met elkaar gaan inventariseren hoe we intern willen reageren op crises. De werkwijzen die daaruit voortvloeiden hebben we besproken en aan de hand van casussen getoetst. Het integraal crisisplan is nog volop in ontwikkeling, maar de basis is afgelopen jaar gelegd. Nu zijn we er klaar voor om het crisisplan concreet te maken en te gaan oefenen in de praktijk. Waarschijnlijk vragen we een extern bureau om dat te begeleiden, zodat iedereen volledig kan deelnemen aan de oefening.”

Levensechte ketenoefening

In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor een ketenoefening, die in 2018 plaatsvindt. Elke: “In de ketenoefening wordt een ernstige griepepidemie gesimuleerd. Met de oefening proberen we een dergelijke crisis zo realistisch mogelijke neer te zetten: medewerkers die betrokken zijn bij de oefening krijgen van tevoren berichten over de dreigende griepepidemie toegestuurd. Verder is er een responscel waarin afdelingen van de GGD, die niet deelnemen aan de oefening en externe partijen zoals het RIVM en het ziekenhuis, alsnog tegenspel kunnen bieden tijdens de oefening. In de voorbereiding op de ketenoefening hebben we goed nagedacht over hoe we de continuïteit van onze organisatie kunnen waarborgen, hoe de informatiestromen moeten lopen en wie welke verantwoordelijkheden heeft. Daarnaast hebben we gediscussieerd over prioriteiten binnen onze dienstverlening: welke taken moeten we blijven uitvoeren en welke taken kunnen we ten tijde van een ramp uitstellen? Verder hebben we bekeken hoe we de verbinding met ketenpartners kunnen zoeken en welke rol de GGD binnen de keten speelt. Nemen wij bijvoorbeeld een infectieziektearts mee naar een regionaal overleg of is dat een taak voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Een andere vraag die we gesteld hebben is: hoe gaan we om met het Landelijke Crisis Management Systeem Geneeskundige Zorg(LCMSgz). Het is essentieel goede afspraken te maken, zodat bij een echte ramp of crisis de processen en taakverdeling voor iedereen helder zijn. Er zijn veel vraagstukken die aan bod komen, maar gelukkig worden we goed ondersteund door het Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE).”

Andere OTO-activiteiten

Naast de voorbereidingen voor het integraal crisisplan en de ketenoefening, zijn afgelopen jaar de vier processen geoefend. Elke: “We hebben ieder jaar een opfrissessie met het hele crisisteam waarbij we alle processen doorspreken. Verder is een aantal alarmeringsoefeningen gehouden. Daarbij controleren we of alle telefoonnummers actueel zijn en of betrokkenen in staat zijn snel in actie te komen in het geval van een ramp of crisis. Ook is voor de informatiecoördinatoren een training LCMSgz geweest. Ten slotte hebben we samen met de GGD’s in Oost-Nederland trainingen in crisiscommunicatie, gezondheidsonderzoek bij rampen en psychosociale hulpverlening gehad. Sommige trainingen bestonden uit een realistische oefening, andere uit een casuïstiekbespreking. Beide zijn zeer nuttig en versterken elkaar. Het heeft geen zin een realistische oefening te houden als men elkaars functie niet kent. Tegelijkertijd heeft alleen praten over problemen geen zin zonder de oplossingen in de praktijk te testen.”

Infofilm en E-learning

“In 2017 hebben we intern een informatiefilmpje uitgebracht die gebruikt wordt om alle medewerkers van de GGD te informeren over de algemene crisisorganisaties, processen en de samenwerking tussen de ketenpartners. Ook voor de mensen die geen lid zijn van het crisisteam is het goed om globaal te weten hoe de procedures verlopen en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Naast de informatiefilm zij we een E-learning aan het ontwikkelen voor alle medewerkers van de GGD. Aan de hand van een aantal filmpjes moeten zij vragen beantwoorden. De filmpjes en de vragen zijn inmiddels gereed en in 2018 gaan we de E-Learning introduceren. Zo weet straks iedere medewerker dat de GGD niet alleen tijdens kantoortijden de publieke gezondheidszorg waarborgt, maar ook wanneer zich een ramp of crisis in onze regio voordoet.”


Deel dit artikel

FACTS & FIGURES